Tjänster

Så här ser på parkering och delningsekonomin.
Framtiden är redan här!

Var ​vill du parkera?​
Ja för de flesta som åkt bil i större städer är frågan snarare Var kan jag parkera?
I takt med att bilarna blir fler och städer förtätas med allt fler bostäder på mindre yta så ökar parkeringsproblemen. Samtidigt ger modern teknik nya möjligheter som inte har funnits tidigare. Med en smartphone kan vem som helst idag positions bestämma sig och få väldigt mycket information. Utvecklingen av ApParkingspot skall ses i ljuset av dessa nya tekniska möjligheter samt de trender av delningsekonomi som syns i många avseenden, t.ex. Airbnb uthyrning av lägenheter i andra hand, Snappcar uthyrning av bilar, Hygglo uthyrning av prylar, bilpooler m.m. Att dela på resurserna och utnyttja det som inte används är smart och modernt. ApParkingspot bidrar med en viktig del i denna nya ekonomi genom appen som gör det möjligt att enkelt hyra ut parkeringsplatser när de inte används.

​Vem kan använda tjänsten?
Tjänsten är i första hand utvecklad med tanke på privatpersoner som kan ha en parkeringsplats som är regelbundet ledig, t.ex. om dagarna när ordinarie användare är på arbetet. Det är då möjligt att t.ex lägga ut sin plats som ledig i systemet varje måndag-fredag mellan 8-17.

Omvänt kan det finnas parkeringsplatser i anslutning till arbetsplatser som inte används under helger, semestrar, sommarlov etc. Alla dessa parkeringsplatser står ofta outnyttjade samtidigt som det är omöjligt att hitta en parkeringsplats för tillfälliga besökare. Genom ApParkingspot kan dessa p-platser enkelt göras tillgängliga och ordinarie innehavare kan tjäna in en summa på en annars outnyttjad resurs. I storstäder där parkeringsavgifterna är betydande kan det röra sig om tusentals kronor i extra inkomster.

P-platsen som kan erbjudas för uthyrning kan vara en ruta utanför ditt hus eller lägenhet, en uppfartsparkering som inte används eller en arbetsplatsparkering som inte används under lediga dagar.

I stadskärnor eller i närheten av flygplatser, vid sportevenemang eller vid den dagliga arbetsresan, hjälper ApParkingSpot förare hitta, boka och betala för parkering på några sekunder – var och när det behövs.

På den här hemsidan hittar du information om bolaget bakom appen. För att gå med i parkeringsprogrammet, gå till https://apparkingspot.

​Inte bara privatpersoner är aktuella för att lägga ut parkeringsplatser genom tjänsten!

​Parkeringsplatser förvaltas i stor utsträckning även av privata och kommunala bolag. Utredningar visar att vakansgraden, d.v.s. platser som inte är uthyrda, ofta ligger på omkring 10 %. Så förvaltar exempelvis Stockholm Parkering omkring 70 000 parkeringsplatser med en vakansgrad om c:a 10 %. D.v.s. 7 000 parkeringsplatser står tomma och genom samarbete med ApParkingspot kan dessa platser erbjudas allmänheten i avvaktan på att ordinarie kontrakt tecknas på den aktuella platsen.

Andra intressanta kundgrupper är bostadsrättsföreningar med gästparkeringar eller parkeringsplatser tänkta för boende men som används i varierande omfattning, mindre företag med några p-platser, hotell med platser som är lediga vissa tider o.s.v. Beräkningar som företaget gjort tyder på att det enbart i Sverige kan finnas över 100 000 p-platser som skulle kunna vara värt att lägga upp i tjänsten.

F​ramtidens parkering och stadsmiljö – flexibla parkeringstal

Flexibla parkeringstal innebär att kommunen ger byggherrar möjlighet att påverka antalet parkeringsplatser som måste byggas i samband med uppförandet av nya lägenheter och kontorshus. Kommunen, som är planmyndighet ger ”rabatt” på parkeringstalet där byggherren väljer att tillhandahålla positiva mobilitetstjänster. Flexibla parkeringstal innebär att ekonomiska resurser frigörs genom att färre kostsamma garage behöver byggas.

För att flexibla parkeringstal ska fungera behöver man förutom införande av mobilitetstjänster också genomföra ett antal andra åtgärder. Kompletterande åtgärder som bl.a. syftar till att säkerställa att parkeringen i hela den stadsdel där ett nytt hus byggs fungerar väl.

Åtgärder som ofta även behövs även för att hantera parkeringens kostnader och påverkan på stadsmiljöns attraktivitet. Syftet med de kompletterande åtgärderna är i korthet att säkerställa den som använder en garageplats betalar hela kostnaden för anläggning och drift av garaget, d.v.s. att hushåll som är med i bilpool eller är beroende av kollektivtrafiken inte betalar för en p-plats som de inte använder. En viktig åtgärd för att undvika sådana korssubventioner av garageparkering via t.ex. bostadshyran är att införa rätt avgifter för gatumarksparkering i området runt huset. Detta så att byggherren inte riskerar att ett nytt garage töms på bilar om denne tar ut den verkliga eller nära den verkliga anläggningskostnaden för garaget, eftersom det är billigare att parkera på gatan.

Ett exempel på åtgärd som kompletterar mobilitetstjänster är samutnyttjande av p-platser mellan olika verksamheter som bedrivs vid olika tider, dagtid, kvällstid och helger.

ASDS Autosence Detection System, by ApParkingspot

För att lösa mobilitetstjänster på ett enkelt sätt har ApParkingspot tagit fram ASDS-systemet.

Det huvudsakliga tanken med ASDS är möjligheten att automatiskt hyra ut sin parkeringsplats när man inte använder den. ASDS genom deep learning lägger upp schema när parkeringsplatsen kan hyras ut. Detta fungerar på enstaka platser men ännu smidigare när det finns till ex. 100 st parkeringsplatser varav 70 är lediga på morgonen. ASDS hyr ut automatiskt 50 st till kl 14 då den vet att det är inte mer än 10-15 bilar som kommer tillbaka under den tiden. Sen hyr den ut bara 30 st till kl 17 och sen hyr den inte ut mer. Alla beräkningar baseras på beläggningsgraden och systemet lär sig och hyr ut hela tiden utifrån den aktuella användandet på parkeringsplatsen.

Det vi ser till med ASDS är att användarna alltid har en parkeringsplats som är ledig och väntar. Parkeringsplatser blir uthyrda endast när dom med säkerhet inte används.

Reservera en plats
Det andra delen av ASDS är att man som användare har möjlighet att reservera parkeringsplats och genom kommunikation med bilen verifierar ASDS att det är just rätt bil som har kommit fram. Detta möjliggör sömlös betalning och identifiering av överträdelser där varningen skickas direkt till övervaknings bolaget. Ett annat användningsområde är för förbokning av laddstolpar för elbilar. I takt med att antalet elbilar förväntas öka, ökar också behovet av laddstolpar och behov av att vara säker på att kunna ladda sin bil. Genom sensorn kan förbokning göras och sensorn kommunicerar direkt med mobiltelefonen, känner av när ”rätt” bil har anslutit och markerar stolpen som upptagen tills den som har bokat har kommit fram och då startas elladdaren.

Andra användningsområden är t.ex gatuparkering i offentlig miljö. Bilen kan ”själv” känna av var det finns lediga p-platser i närheten och föraren guidas dit via telefonen eller bilens navigationssystem.

Kunder
Be om en offert för närmare beskrivning av systemet och kostnader för en installation.